NIB Beräkna utsädesmängd

Ange antalet
grobara kärnor/m2
Ange
tusenkorvikten
i g
gånger
dividerat med
Välj grobarhet i %

Ger
Lämplig utsädesmängd